آرشیو مطالب : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی

رییس سازمان راهداری خبر داد

مكاتبه برای وام كرونایی رانندگان

مكاتبه برای وام كرونایی رانندگان

حفظ ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در سه ماهه امسال

حفظ ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در سه ماهه امسال

خبر خوش معاون وزیر كار برای خبرنگاران

خبر خوش معاون وزیر كار برای خبرنگاران

این شیوه مملكت داری نیست

این شیوه مملكت داری نیست
بررسی جزئیات بودجه ۹۷

مخالفت مجلس با صدور كارت اشتغال

مخالفت مجلس با صدور كارت اشتغال
هم پیما هم پیما