آرشیو مطالب : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی


ثبت شركتهای تعاونی الكترونیكی شد

ثبت شركتهای تعاونی الكترونیكی شد
شریعتمداری:

افزایش 39 درصدی دستمزد كارگران نتیجه اتحاد دست اندركاران حوزه كار بود

افزایش 39 درصدی دستمزد كارگران نتیجه اتحاد دست اندركاران حوزه كار بود
با تصویب هیات وزیران

حق مسكن كارگران ۱۵۰ هزار تومان بیشتر شد

حق مسكن كارگران ۱۵۰ هزار تومان بیشتر شد

پرداخت سبد معیشتی ویژه ماه رمضان به 60 میلیون یارانه بگیر

پرداخت سبد معیشتی ویژه ماه رمضان به 60 میلیون یارانه بگیر
رییس سازمان راهداری خبر داد

مكاتبه برای وام كرونایی رانندگان

مكاتبه برای وام كرونایی رانندگان

حفظ ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در سه ماهه امسال

حفظ ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در سه ماهه امسال

خبر خوش معاون وزیر كار برای خبرنگاران

خبر خوش معاون وزیر كار برای خبرنگاران

این شیوه مملكت داری نیست

این شیوه مملكت داری نیست
بررسی جزئیات بودجه ۹۷

مخالفت مجلس با صدور كارت اشتغال

مخالفت مجلس با صدور كارت اشتغال
هم پیما هم پیما