دلیلهای شكست مشاغل در ایران از نگاه یك كارآفرین

دلیلهای شكست مشاغل در ایران از نگاه یك كارآفرین

هم پیما دلیلهای شكست مشاغل در ایران از نگاه یك كارآفرین


رحیمی سرمایەگذار شهربازی سربستە "سرزمین جاذبە" با راه اندازی این شهربازی توانستە تا حدودی رویای بچەهای كردستانی را تحقق بخشد.
این كارآفرین در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در ارتباط با ایدە و چگونگی عملی كردن طرح خود در خصوص راه اندازی این شهربازی اظهار داشت: طرح اولیەی این كار از سال ها پیش در ذهنم شكل گرفتە بود اما بە دلیل نداشتن منابع مالی قادر بە انجام آن نبودم؛ پس از مدتی كە در روسیە اقامت داشتم بە سنندج بازگشتم، شهربازی سرزمین جاذبە را راه اندازی كردم و هزینە این طرح را بوسیله قرض از دیگران و از راە فروش خانە و ماشینم تامین كردم.
وی با بیان اینكە سرزمین جاذبە تنها شهربازی راە اندازی شدە در ایران است كە دارای پنج شعبە در شهرهای مختلف است، اظهار نمود: این پنج شعبە دارای پروتكل كمك بە بچەهای بی بضاعت است و حق استفادە از این شهربازی را برای كودكان حاشیەنشین فراهم كردە است.
رحیمی دربارە سابقە شغلی خود عنوان كرد: بە مدت چند سال معاون ادارە كل، كمیتە امداد بودم و مدتی نیز در سمت معاون مدیركل اشتغال و كارآفرینی كمیتە امداد خدمت كردەام اما پس از مدتی بە منظور راە اندازی و ایجاد مشاغل و كارآفرینی از سمت خود استعفا دادم.
این كارآفرین كردستانی در پاسخ بە سوال خبرنگار ایسنا در خصوص معرفی فاكتورهای موفقیت ادامە داد: یك شاخص اقتصادی تحت عنوان نرخ بازگشت داخلی سرمایە بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی وجود دارد، كه برمبنای آن مشاغل موفق در كوتاە مدت می توانند سرمایەای كە برای كار در نظر گرفتەاند را دوبارە بە دست بیاورند.
وی در ادامە اضافه كرد: كسب و كاری موفق است كە بتواند خروجی های اقتصادی داشتە باشد و همین طور علاوە بر رفع نیازهای مشتریان، ارزش پیشنهادی مناسبی برای آنها داشتە باشد.
رحیمی، یكی از فاكتورهای موفقیت را داشتن استراتژی مشخص در هر كاری دانست و اضافه كرد: مشاغلی كە از استراتژی مشخصی برخوردار می باشند در طولانی مدت گرفتار شكست نمی شوند.
وی، یكی از دلیلهای شكست مشاغل در ایران را ناپایداری شغلی ذكر كرد و اظهار داشت: كارهای كوچك بە دلیل نداشتن پشتوانەهای مالی، همچون بیمە و سرمایە با شكست مواجە می شوند.
او همینطور دلیل دیگر موفقیت و عدم موفقیت را در آموزش عنوان نمود و اضافه كرد: اگر شغلی آموزش پذیر نباشد در كوتاە مدت با شكست مواجە می شود.
رحیمی یكی از فاكتورهای موفقیت در كسب و كار را رضایت شخص از شغل مورد نظر ذكر كرد و اظهار داشت: رضایت فرد از شغل، شاخصی مهم برای كسب و كار موفق شمرده می شود چونكه در این صورت شخص با انگیزه بیشتری می تواند گام بردارد و ادامه دهد.
وی بر این باور است كە توسعە همراە با تامین مالی شكل می گیرد و این دو سوژه بە هیچ وجە از هم جدا نیستند. فضای كسب و كار نیز در موفقیت یك شغل موثر است و بخش مهمی از موفقیت یك شغل ساختار آن است كە با محیط جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد.
رئوف رحیمی در پاسخ بە این سوال كە انسان های موفق چە كسانی هستند اظهار داشت: نخستین شاخصەی موفقیت، استراتژی افرادی در حوزەی عملیات است كه شعار "خواستن توانستن است" را تحقق بخشیده اند.
این كار آفرین موفق تشریح كرد: استراتژی در ایران بر پایەی دو نوع دولتی و خصوصی است كە بخش دولتی، شامل كارمندان دولت كە مداوم در حال برنامەریزی هستند و این برنامەریزی ها عملی نمی شوند و بخش خصوص شامل آن دستە از افرادی می شود كە بدون داشتن برنامە و استراتژی مشخص، مداوم در حال كار عملیاتی هستند.
وی عنوان كرد: اما افراد موفق، افرادی هستند كە خط مشی بخش دولتی و خصوصی را دنبال نمی كنند بلكە در ابتدا برای كار خود برنامەریزی و طراحی می كنند و سپس وارد عملیات می شوند.
رحیمی در ادامە اضافه كرد: افرادی موفق خواهند شد كە بتوانند در ابتدا ساختار ذهنی خودرا شكل دهند و برای كارهای خود برنامەریزی، سیاست گذاری و تیم سازی كنند و بر این اساس محیط ها و فرصت های خودرا شناسایی و برای محصولات و خدمات خود برنامەریزی كنند و همواره یادگیرندە باشند.
این كارآفرین موفق، در ادامە با اشاره به اینكه در موفقیت جزئیات بیشتر از كلیات اهمیت دارد بیان كرد: هموارە كسانی موفق خواهند بود كە با مشتریان خود ارتباط خوبی برقرار كنند و در سناریوی كاری خود بە آنها امتیاز بدهند و مشتری های مشترك خودرا شكل دهند.
وی در پاسخ بە این سوال در خصوص اینكە چگونە می توانیم بعنوان یك كارآفرین موفق الگویی برای سایر افراد جامعە باشیم اضافه كرد: كسب و كار موفق بە مثابەی قطاری است كە تنها با یك لوكوموتیو سبب حركت سایر واگن ها می شود و می تواند سایر افراد جامعە را با خود همراە سازد.
این كارآفرین موفق عنوان كرد: زنجیرە ارزش قسمتی از اقتصاد است، كە در آن هر تولیدی پنج ایستگاە تامین مواد اولیە، طرح و شكل برنامەی تولید، بازاریابی و فروش را طی می كند تا بە مرحلەی تولید برسد.
او همینطور اشاره كرد: كسب و كار موفق زمانی موفق تر خواهد شد كە بتواند در جامعە ریشە بدواند و دیگران را با خود همراە كند.
رحیمی درباب كسب و كار موفق اظهار نمود: كسب و كاری موفق است كە بتواند مشاغل بالادست و پایین دست خودرا بشناسد و با آنها ارتباط برقرار كند، كە این ارتباطات بە مرور علاوه بر رشد، سبب توسعە نیز می شود و بە یك خوشەی اقتصادی تبدیل می شود.
این كارآفرین موفق درباب اینكە برای كسب و كار موفق چە چیزی لازم است و باید از چە كسانی كمك بگیریم و چگونە كاری را بە نقطە موفقیت برسانیم، اظهار داشت: در كارآفرینی زیست بومی، تحت عنوان اكوسیستم كارآفرینی، وجود دارد كه شامل مشاغل موفقی است كه طی مدت طولانی در جریان هستند و تاییدیە موفقیت خودرا گرفتە اند.
وی ادامه داد: زمانی كە ما می خواهیم كسب و كاری را راە اندازی نماییم نیازمند نیرو و تشكیلاتی هستیم كە در اقتصاد بە آنها عامل توسعە گفتە می شود.
وی عنوان كرد: شخصی كە در صدد راه اندازی كسب و كاری جدید است، باید با عبور از چندین مرحلە به سوالات مختلفی، همچون اینكه می خواهد چە چیزی تولید كند؟ مشتریان او چە كسانی خواهند بود؟ با چه هزینەای، در چە محیطی، با چە چشم اندازی و توسط چە كسانی این كار را راەاندازی كند؟ پاسخ دهد تا بتواند برای ایجاد شغل موردنظر برنامەریزی كند.
رحیمی اظهار نمود: نخستین بحث موردنظر در ایجاد كسب و كار، طرح ایدە است و ما باید با كمك عامل توسعە، ابعاد مختلف ایدە را بررسی نموده و با شناسایی نقاط ضعف و قوت ایده ها، رقبا و مزیت های آنها را بشناسیم.
وی، یكی از ابعاد مورد بررسی در راه اندازی كسب و كار موفق را بعد فنی دانست و اظهار داشت: باید بە این مسالە توجە كرد كە آیا انجام این ایدە شدنی است یا نە؟ امكان پذیر است یا نە؟ اگر امكان پذیر است، مشتری های ما چە كسانی خواهند بود؟ میزان درآمد حاصلە از این كار چقدر خواهد بود؟ سایز مشتریان ما چقدر است و بر این اساس باید سایز سرمایە خودرا تعیین نماییم.
این كارآفرین موفق با بیان اینكە استارتاپ ها باید در ابتدا بە گونەای عمل كنند كە نە سود كنند نە زیان اظهار داشت: برای راە اندازی یك كسب و كار باید با عنایت به مسائل قانونی و تعیین مدل كسب و كار خود اقدام بە ستاندن گواهی های لازم جهت راەاندازی شغل موردنظر نماییم.
رحیمی دربارەی تفاوت قوانین حمایتی در ایجاد كسب و كار در ایران با كشورهای اروپایی پیشرفتە اضافه كرد: ساختار اقتصادی ایران بر پایەی اقتصاد دولتی و لیبرالیسم اقتصادی می باشد در حالی كە در كشورهای اروپایی حاكمیت اقتصادی بر پایەی حاكمیت شركتی است، در جایی كە در ایران مدل اقتصادی بر پایەی تامین مالی و متقاضی محور است ساختار اقتصادی آنها برمبنای مدل توسعەای و برنامە ریزی محور است.
وی درباب قانون و مقررات حاكم در كشورهای اروپایی تشریح كرد: در كشورهای پیشرفتە اروپایی بیشتر از آنكە بە پروسه اهمیت بدهند بە فكر دستیابی بە نتیجەی مطلوب هستند كە این امر درست برعكس قوانین كشور ایران است، در ایران بە پروسه بیشتر از نتیجە اهمیت دادە می شود.
رحیمی درباب سوال خبرنگار ایسنا در خصوص چگونگی تامین سرمایە و راەهای تامین سرمایە اظهار نمود: یكی از وظایف كارآفرین، تعیین عددهای اقتصادی می باشد و یكی از این اعداد، نظام عرضە و تقاضا است، به شكلی كه كارآفرین، زمانی كە سهم خودرا از بازار مشخص كرد، می تواند ساختار تولید را تعیین و میزان سرمایەی لازم برای كار خودرا مشخص نماید.
این كارآفرین موفق اشاره كرد: تامین مالی به چند طریق همچون تخصیص اعتبارات و املاك خود، گرفتن وام و مشاركت با سرمایەگذاران می تواند صورت گیرد.
رحیمی تصریح كرد: آنچە كە آیندە را می سازد عادت های ماست، و باید تلاشمان بر این باشد كە با فراهم كردن توسعه مداوم در درون خود و خانوادە، برمبنای هدف زندگی نماییم و با تغییر عادت های خود وارد كسب و كار شویم.
وی بیان كرد: این را نیز بدانیم كە دنیای كسب و كار دنیای پر فراز و نشیبی است و در پس زندگی هر انسان موفقی شكست ها و فراز و نشیب های بسیاری وجود دارد، این را بە یاد داشتە باشیم كە كارآفرینی ژنتیكی نیست، بلكه با آموزش و مهارت و مطالعە می توانیم بە یك انسان موفق تبدیل شویم.
منبع:

1398/06/25
20:04:04
5.0 / 5
1861
تگهای خبر: آموزش , ارز , اشتغال , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
هم پیما
هم پیما