بازبینی همه طرح های جامع كشور برمبنای توسعه حمل و نقل همگانی

بازبینی همه طرح های جامع كشور برمبنای توسعه حمل و نقل همگانی

هم پیما: رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان این خبر كه كلیات راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مورد تصویب قرار گرفت، از ادامه گفت وگو برای دستیابی به جزئیات جامع از راهنمای سند فوق اطلاع داد و اظهار داشت: تمامی طرح های جامع بر اساس توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، بازبینی می شوند.


به گزارش هم پیما به نقل از ایسنا، وزیر راه و شهرسازی در دهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان تصویب كلیات سند راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و همینطور اعلام این خبر كه جزئیات سند فوق باز هم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و اصلاحاتی در آن صورت می گیرد، اظهار داشت: مذاكره بین مهندسان و معماران، شاید یكی از سخت ترین كارهایی باشد كه می توان انجام داد كه امیدواریم این مجموعه گفت وگوها به نتایج مثبتی منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تاكید بر اینكه راجع به مبحث بسیار مهمی گفت وگو می گردد كه صبر و حوصله زیادی را هم می طلبد، اضافه كرد: هیچ شتابی برای تصویب جزئیات سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی نداریم چونكه معتقدیم كه در این رابطه باید خصوصیت های فراوانی را در نظر بگیریم و به گفت وگوهای طولانی نیازمندیم.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: واقعیت این است كه در حال تغییر پاردایم و تغییر انگاره از طراحی شهری مبتنی بر خودروی شخصی به طراحی شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی هستیم. ازاین رو باید با یكدیگر گفتگو نماییم تا به تفاهم برسیم.
آخوندی اظهار داشت: بطور قطع شاهد بوده اید كه تابحال كسانیكه در ایران روی كارهای حمل و نقلی كار می كردند تمایل و دلیلی نمی دیدند تا وارد مسائل، موضوعات و توسعه شهری شوند و متقابلا كسانیكه روی موضوعات شهری و طرح های توسعه شهری و طرح های جامع، كار می كردند در بررسی طرح های خود در حد اینكه یك مشاور ترافیك بگیرند، اكتفا می كردند و معمولا دلیلی نمی دیدند كه به مفهوم حمل و نقل عمومی مبتنی بر ریل از یك طرف و همینطور پیاده از جانب دیگر، بپردازند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: معمولا پیش تر شاهد بوده ایم كه موضوعاتی از این دست كه به حقوق پیاده احترام گذاشته شود در دستوركار طراحی شهری وجود نداشت.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اضافه كرد: معتقدم برای تحقق این هدف و اهدافی كه سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی دنبال می كند، مقاومت زیادی صورت می گیرد چونكه دو طرف باید رفتار خویش را تغییر دهند و اینكار كار دشواری خواهد بود.
آخوندی خاطرنشان كرد: قاعدتا برای شهرداری ها هم كه تمامی درآمدشان از فروش تراكم و مبتنی بر خودروی شخصی بوده است تغییر رفتار شهرداری به استفاده از حمل و نقل همگانی حتما با دشواری روبه رو خواهد بود.
وی با تاكید بر اینكه اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است، اظهار داشت: ما باید حوصله و صبر نماییم و در این رابطه با هم گفت گوهای فراوانی داشته باشیم.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جمع بندی دهمین نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با دستور جلسه بررسی سند راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل، اظهار داشت: با نظر اكثریت اعضا، سند راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی را پذیرفته و به تصویب می رسانیم اما در ارتباط با جزئیات با هم گفت وگو خواهیم كرد تا به درك بیشتری برسیم و بتوانیم با یكدیگر بهتر كار نماییم.
آخوندی افزود: هدف از این گفتگوها و تداوم آنها به این دلیل است كه هم معاونت حمل و نقل به مسئولیت آقای تقی زاده تصور نكنند كه بخش های كاركردی كه در حمل و نقل در نظر داشته اند از بین رفته است و در عین حال حوزه شهرسازی هم حس نكند كه بی بندو باری شهری از اجرای این طرح، رخ خواهد داد.
وی با تاكید بر اینكه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دنبال نظم بخشیدن به شهرها و ممانعت از بی بندو باری شهری است، اظهار داشت: باید گام به گام با هم پیش برویم. جلسه بسیار خوبی است و اینكه این مورد پس از ۴۰ سال در دستور كار شورای عالی شهرسازی و معماری كه هیچگاه به این مورد نپرداخته، آمده است، گام رو به جلویی است. ما این مورد را به فال نیك می گیریم و از آن حمایت های لازم را خواهیم كرد.
این مقام مسئول خاطرنشان كرد: قاعدتا اگر بخواهیم به فكر شهرهای سبز و شهرهای زیست محیطی باشیم باید به مفهوم شهرسازی و توسعه حمل و نقل حومه ای بپردازیم.
ایشان در ادامه به بیان نقطه نظرات خود هم در ارتباط با حمل و نقل همگانی پرداخت و اظهار داشت: شاهدیم كه حمل و نقل عمومی در ایران عموما به مترو ترجمه می گردد و باید این نكته را مورد توجه قرار دهیم كه حمل و نقل عمومی تنها به مفهوم مترو نیست. بلكه می تواند تراموا، خط آهن سبك و حتی اتوبوس هم باشد كه این موضوع، می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خاطرنشان كرد: بطور قطع سیستم مترو، چاره گران قیمتی است كه معلوم نیست بتواند همه جا پاسخ بدهد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خاطرم هست كه در مورد اهواز هم وقتی بحث می شد همین جا و در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح كردم كه چرا حمل و نقل عمومی اهواز باید بر مترو محوری باشد. چونكه در اهواز، سطح آب زیرزمینی بسیار بالاست و كشیدن خط مترو در آن محدوده كار بسیار دشواری است. شاید كشیدن تراموا در اهواز كاركرد بهتری نسبت به مترو داشته باشد كه اتفاقا همكاران وزارت كشور هم همین اعتقاد را داشتند.
آخوندی افزود: مترو بطور قطع چاره گران قیمتی است كه نه با منابع ملی ما سازگاری دارد و نه با درآمدهای شهری اهواز و دیگر شهرها. اینكه همه كلانشهرها به دنبال مترو بروند و اهواز هم به تبعیت از سایر كلانشهرها به دنبال احداث مترو برود، كاری بر مبنای منطق و منافع ملی نخواهد بود.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهار داشت: فهم صحیح از حمل و نقل عمومی و اینكه به واقع حمل و نقل عمومی چیست؟، مبحث مهمی است كه باید در سطح جامعه و بخصوص مدیران تصمیم گیرنده، اتفاق بیفتد. دستیابی به این فهم و اینكه شهرها به لحاظ خصوصیت هایی كه دارند و فرم شان به اقتضای شهرها متفاوت هستند بسیار مهم می باشد.
وزیر راه و شهرسازی همینطور خطاب به رئیس كمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران كه گفته بود، صحبت كردن در رابطه به توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی صحبتی دیرهنگام است، تصریح كرد: اینكه گفته می گردد برای صحبت از توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی، زمان را از دست داده ایم معتقدم زمان را از دست نداده ایم و هر زمان كه راجع به این مورد بحث نماییم تازه است. همه ما در یك مقاطعی به سطحی از دانش می رسیم و هروقت كه این دانش بخواهد به دانش عمومی تبدیل گردد كه همه شهرها از آن منتفع شوند قاعدتا به زمان نیازمندیم.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهار داشت: معتقدم ما به سختی این دانش را از این شورا می توانیم بیرون ببریم و تا بخواهد این دانش به یك دانش عمومی تبدیل گردد راه طولانی و دشواری را پیش رو داریم. بدین معنا اگر بخواهیم این دانش به دانشی عمومی تبدیل و در تمامی شهرها محقق شود، باید همراهی شوراهای شهر تمامی شهرهای كشور و شهرداری ها را داشته باشیم تا این مورد تبدیل به یك خواسته عمومی شود.
آخوندی اضافه كرد: مطمئن هستم در برابر این طرح و اجرای كامل و درست آن مقاومت های فراوانی صورت می گیرد و اینگونه نیست كه به راحتی از آن استقبال شود. در هر صورت می دانیم كه روند توسعه در ایران، روند توسعه مبتنی بر خودروی شخصی بوده است و همه به دنبال خودروی شخصی و پشتیبانی از آن بوده اند، طبیعی است كه تغییر این گفتمان بسیار دشوار است.1397/06/14
14:40:12
5.0 / 5
2128
تگهای خبر: توسعه , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
هم پیما
هم پیما